Garantie- en servicevoorwaarden Stella Fietsen B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid en reikwijdte

 1. Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing op nieuwe elektrische fietsen (‘e-bikes’), die een klant rechtstreeks bij Stella Fietsen B.V. (‘Stella’) heeft gekocht.
 2. Er kan geen beroep worden gedaan op garantie:
  zonder de originele aankoop bon van Stella;
  ten aanzien van e-bikes die zijn gekocht van een derde, zoals een (professionele) tussenhandelaar.
 3. Ten aanzien van showroommodellen of tweedehands e-bikes, zoals de Stella huisselectie e-bikes of Stella Outlet e-bikes, geldt een beperkte garantie van drie (3) maanden na aankoop. Deze garantie is alleen van toepassing als de klant een natuurlijke persoon betreft

 

Artikel 2 – Stella garantie

 1. Stella geeft ter zake de e-bike garantie op materiaal-, fabricage- en montagefouten. De garantie omvat alle componenten, die ervoor zorgen dat de e-bike operationeel is, met uitzondering van de slijtdelen (artikel 2.6 Garantie Voorwaarden).
 2. Stella kan niet garanderen dat er altijd ongestoord gebruik kan worden gemaakt van de e-bike en kan evenmin een optimaal rijcomfort garanderen. Gebruiksgemak en rijcomfort zijn (mede) afhankelijk van factoren, waar Stella geen controle over heeft, waaronder begrepen de persoonlijke keuze(s) van een klant of weersomstandigheden.
 3. De garantieperiode vangt aan op de leverdatum zoals vermeld op de originele afleverbon van de relevante e-bike.
 4. Naast de wettelijke garantie, geldt de volgende aanvullende garantie:
  - Voor het frame en de vaste voorvork vijf (5) jaar na levering van de e-bike;
  - Voor een Eleon accu geldt een garantieperiode van drie (3) jaar na levering van de e-bike;
  - Voor Bosch en Shimano accu’s geldt een garantieperiode van twee (2) jaar na levering van de e-bike
 5. Mits aan de garantievoorwaarden is voldaan, repareert of vervangt Stella het defecte onderdeel op een zodanige wijze, dat de e-bike naar het redelijke oordeel van Stella weer operationeel is.  
 6. Slijtage als gevolg van normaal gebruik is uitgesloten van de garantie. De volgende onderdelen van de e-bike zijn in ieder geval onderhevig aan slijtage (‘slijtdelen’):
  - Ketting of riem
  - Tandwielen
  - Binnen- en buitenbanden
  - Handvatten
  - Lampen
  - Remblokken- en remschijven
  - Remolie
  - Zadel
  - Pedalen
  - Snelbinders
  - De lak

Artikel 3 - Vervallen van garantie

 1. De garantie komt te vervallen:
  - Bij onverantwoordelijk, roekeloos, onjuist, onkundig of oneigenlijk gebruik van de e-bike. Dit is onder meer het geval indien de e-bike voor andere doeleinden dan voor dagelijks eigen gebruik is ingezet (waaronder commerciële verhuur, wedstrijden, etc.) of als de instructies niet zijn opgevolgd;
  - Wanneer een defect of beschadiging niet aan Stella valt toe te rekenen. Daar is bijvoorbeeld sprake van bij schade als gevolg van een val, botsing of te water geraken van de e-bike;
  - Als de e-bike (of onderdelen daarvan) door een ander dan Stella is gerepareerd, is aangepast en/of is gereviseerd, dan wel wanneer originele onderdelen zijn vervangen door onofficiële onderdelen. In dit geval kunnen alle garantie- of overige rechten ten aanzien van de gehele e-bike komen te vervallen;
  - Wanneer de E-bike niet of niet in overeenstemming met de onderhoudsverplichting (artikel 4 Garantie Voorwaarden) is onderhouden;
  - Als niet aan de meldplicht is voldaan (artikel 5 Meldplicht);
  - Na verloop van de relevante garantietermijn.

Artikel 4 - Onderhoudsverplichting

 1. De e-bike dient conform de handleiding en instructies te worden onderhouden.
 2. Garantie- en servicewerkzaamheden vinden plaats in een van de Stella servicecenters. De klant is verantwoordelijk voor het maken van (tijdige) afspraken.
 3. Uitsluitend Stella bepaalt of garantie- of servicewerkzaamheden buiten een Stella servicecenter, op locatie, worden verricht. 
 4. De volgende beurten zijn verplicht:
  - De eerste afstelbeurt:
    binnen een periode van 3 maanden na aankoop; én
    bij een kilometerstand van minder dan 500 kilometer.
  - De reguliere onderhoudsbeurt, dient te worden uitgevoerd uiterlijk  bij ommekomst van iedere:
    12 maanden na aankoop; én
    5.000 kilometer.

Artikel 5 - Meldplicht

 1. Defecten of beschadigingen, die van invloed zijn op de werking van de e-bike, dienen onmiddellijk – en in ieder geval binnen 48 uur na constatering daarvan –  bij Stella te worden gemeld. Een telefonische melding, dient binnen drie (3) werkdagen schriftelijk (waar ook e-mail onder wordt begrepen) te worden bevestigd.
 2. De melding dient tenminste de volgende informatie te bevatten: aankoopbon, aankoopdatum,  datum defect/beschadiging en de mogelijke oorzaak van het defect of de beschadiging.
 3. Zijn onderdelen zodanig defect of beschadigd dat deze (gedeeltelijk) los zijn gekomen van de e-bike, dan dienen deze loszittende onderdelen zorgvuldig te worden bewaard tot aan het eerstvolgende moment dat zij aan Stella overhandigd kunnen worden.

Artikel 6 - Kosten

 1. Als er sprake is van wettelijke garantie dan voert Stella de reparatie of vervanging in een van haar Stella servicecenters kosteloos uit. Voor aanvullende garantie geldt dat Stella de materiaalkosten voor het defecte onderdeel voor haar rekening neemt en dat Stella gerechtigd is om alle overige kosten, waaronder de kosten voor arbeid, in rekening te brengen.
 2. Mocht Stella na onderzoek constateren, dat er geen of beperkte garantie van toepassing is, dan is Stella gerechtigd alle, met de reparatie en/of vervanging gemoeide kosten, waaronder ook de onderzoekskosten, in rekening te brengen.
 3. De tarieven en kosten van Stella zijn hier te vinden.

Artikel 7 - Eigendom

 1. Naar keuze van Stella, kan ieder onderdeel die Stella tijdens een reparatie of beurt vervangt, automatisch haar eigendom  worden. Stella is daar geen vergoeding voor verschuldigd.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. Ieder gebruik van de e-bike nadat een defect of een beschadiging is geconstateerd, is voor rekening en risico van de klant c.q. gebruiker van de e-bike; Stella is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor (verdere) schade, die uit dit gebruik voortvloeit.
 2. Aansprakelijkheid van Stella voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen inkomstenderving, immateriële schade, verlies van gebruik is uitgesloten.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing bij opzet of bewuste roekeloosheid van Stella.