Actievoorwaarden – Win Een E-bike

Laatst bijgewerkt op 20-10-2023

1.              Algemeen

Deze actievoorwaarden (hierna de "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Stella Fietsen B.V., hierna "Stella") georganiseerde promotionele actie ‘Stella voordeel 10-daagse’ (hierna de "Actie") ter gelegenheid van de lopende aanbiedingen in de periode van de actie. 

1.2          De Actievoorwaarden zijn te raadplegen op Stella’s website https://www.stella.nl/acties/actievoorwaarden (hierna de “Website”). 

1.3          Door deel te nemen aan deze Actie, verbindt u, de deelnemer, zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Actievoorwaarden. 

1.4          Stella mag naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie wijzigen of aanpassen. Zij mag tevens zonder opgave van reden deze Actie staken, wijzigen of aanpassen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Stella daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Bij voorbeeld in geval van overheidsmaatregelen. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Stella bekend gemaakt worden via de Website. 

1.5          Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, mag Stella die bepalingen vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen, zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn. 

1.6          Op deze Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele betwistingen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie kunt u voorleggen aan de rechter van uw woonplaats. 

 

2.              De Actie

2.1          De Actie loopt vanaf donderdag 26 oktober 2023 t/m zaterdag 4 november 2023 (hierna “Actieperiode”). Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende deze actieperiode.

2.2          De Actie wordt niet gehouden in combinatie met andere soortgelijke acties en/of aanbiedingen. 

2.3          Iedere deelnemer, die gedurende de Actieperiode een Stella e-bike aanschaft maakt kans op het terugkrijgen van de aanschafwaarde van de gekochte e-bike tot een maximum van €2.100,- (hierna de “Prijs”). Indien een deelnemer een fiets koopt t.w.v. €2.300,-, dient de deelnemer nog €200,- bij te betalen. Indien een deelnemer een fiets koopt t.w.v. €1.500,-, zal deze bij winst €1.500,- teruggestort krijgen.

2.4          Indien er al een aanbetaling is gedaan, zal het bedrag worden verrekend op het restbedrag. Indien de gehele betaling is voldaan, zal het bedrag worden teruggestort op rekening van de winnaar die bij Stella bekend is.

2.5          Onze e-bike ‘Tierra Premium/Pro’ en outletfietsen zijn uitgesloten van de winactie. De actie is alleen geldig bij aankoop van een volledige fiets met accu. Eventuele uitbreidingen van de fiets zijn voor rekening van de klant. Bij bezorging van de e-bike zullen de bezorgkosten voor rekening van de klant zijn.

 

3.              Deelname

3.1          Aan de Deelname zijn geen verdere kosten verbonden.

3.2          Iedere meerderjarige natuurlijke persoon, die woonachtig is in Nederland mag aan de Actie deelnemen.

3.3          Per adres kan eenmaal worden deelgenomen aan de Actie.

3.4          Stella mag steeds personen van deelname uitsluiten bij bedrog, misleiding, inbreuk op deze Actievoorwaarden of deelname te kwader trouw.

3.5          Personen die al prijzen wonnen in het kader van wedstrijden die Stella uitschreef tijdens de laatste 12 maanden, of zij die op hetzelfde adres wonen, mogen door Stella worden uitgesloten van het winnen op de Prijs.

3.6          Medewerkers van Stella, haar groepsondernemingen en haar (toe)leveranciers zijn uitgesloten van deelname.

 

4.              Uitkering van de Prijs

4.1          Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen, hebben bij winst recht op de Prijs.

4.2          Aanwijzing van de winnaar(s) van de Prijs geschiedt dagelijks gedurende de Actieperiode. Binnen vijf werkdagen na aanschaf wordt er telefonisch of per e-mail contact opgenomen met de winnaar. Aanwijzing van de winnaar(s) geschiedt met behulp van een onpartijdig computerprogramma. Gedurende de Actieperiode zullen er in totaal 10 winnaars worden aangewezen. 

4.3          Bij weigering of niet aanvaarding van de Prijs of de aan de Prijs verbonden Actievoorwaarden, zal de Prijs niet worden uitgekeerd.

4.4         Stella neemt de eventueel over de Prijs verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

4.5          Gebruik van de Stella ter beschikking gestelde Prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Stella kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijs door de winnaar.

4.6          Over het verloop van de Actie en de uitslag wordt noch per briefwisseling noch per telefoon overlegd.

4.7          De Prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

4.8          De Prijs is niet inwisselbaar voor contant geld.

 

5.              Persoonsgegevens en publiciteit

5.1          De persoonsgegevens die Stella verzamelt van de deelnemers, vallen onder toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming. De gegevens worden enkel verwerkt voor de afhandeling van deze Actie, om u onze gratis brochure toe te sturen en om u eenmalig telefonisch te contacteren na afloop van de Actie met een commercieel aanbod. 

5.2         Door deelname aan de Actie stemt de winnaar van de Prijs in met de eventuele publicatie van zijn naam en zijn identificatie als winnaar, zowel op de Website als op sociale media. De winnaar geeft hierbij eveneens toestemming tot het nemen en publiceren in de media van Stella van een of meer opnamen met het oog op het gebruik ervan in de promotie en verslaggeving van de Actie en de uitslag. De winnaar verleent tevens haar/zijn overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Stella, voor zover dit in redelijkheid van haar/hem verlangd mag worden; door medewerking ontstaat geen recht op een financiële vergoeding.

5.3          De deelnemers aan de Actie zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie over de Actie en over Stella.

5.4          Stella is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Stella’s privacy beleid is gepubliceerd op haar Website. Daarin leest u ook hoe u gebruik kunt maken van uw rechten, zoals het recht op inzage en aanpassing van uw gegevens.  

 

6.              Aansprakelijkheid

6.1          Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Stella niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Stella in het leven roepen.

6.2          Stella garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar Website. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Stella aan het beheer van haar Website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen. 

6.3          Stella is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de Website (of links naar websites van derden op haar Website) of andere technische faciliteiten. Stella is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

6.4          Stella en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige direct of indirecte schade die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.  

 

7.              Klachten

7.1          Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij Stella.